2022 adex info zasięg optical 2

2019 awarie

REGULAMIN
świadczenia usług teleinformatycznych przez firmę ADEX


Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Abonent - Podmiot, który zawarł umowę o świadczenie usługi dostępu do sieci Teleinformatycznej. 
 • Cennik - "Cennik Usługi Świadczonej przez ADEX-NET,  
 • Regulamin - "Regulamin świadczenia usługi przez ADEX,
 • Umowa - "Umowa o świadczenie usługi przez ADEX zawarta pomiędzy ADEX a Abonentem,
 • Usługa dostępu do sieci teleinformatycznej - usługa świadczona przez ADEX,  oparta o technologię Ethernet, umożliwiająca stały, nielimitowany dostęp do sieci Internet oraz udostępnionej sieci komputerowej wraz z innymi Abonentami.

Rozdział II - Umowa o świadczenie Usługi dostępu do sieci teleinformatycznej.

§ 2

Umowa o świadczenie Usługi dostępu do sieci teleinformatycznej zostaje zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, po spełnieniu przez zamawiającego warunków określonych w Regulaminie.

§ 3

ADEX zobowiązuje się do świadczenia Usługi dostępu do sieci teleinformatycznej w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie i Umowie, a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu i Umowy.

§ 4

W imieniu ADEX Umowę zawiera osoba upoważniona na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

§ 5

Zamawiający może zawrzeć Umowę osobiście bądź też przez należycie umocowanego przedstawiciela. Abonent może udzielić innemu podmiotowi pełnomocnictwa do składania oznaczonych oświadczeń woli, związanych z Umową.

§ 6

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

§ 7

Na życzenie Abonenta ADEX-NET zawiesza świadczenie usługi dostępu do sieci internet na czas nieokreślony. Abonent powinien wystąpić do ADEX-NET z wnioskiem o zawieszenie Usługi dostępu do sieci teleinformatycznej z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego. Przez okres zawieszenia usługi dostępu do sieci teleinformatycznej będzie uniemożliwiony, a Abonent będzie zwolniony z obowiązku uiszczania miesięcznej opłaty abonamentowej za Usługę. Ponowne podłączenie do sieci internetowej jest bezpłatne.

§ 8

ADEX zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy o świadczenie Usługi dostępu do sieci teleinformatycznej w przypadkach gdy:

 1. Nie istnieją warunki techniczne do jej świadczenia.
 2. Zamawiający zalega lub zalegał z opłatami na rzecz ADEX.
 3. W innych uzasadnionych przypadkach, bez wskazania na przyczynę decyzja ADEX-NET o odmowie przyłączenia do sieci jest ostateczna.

§ 9

W celu zawarcia Umowy zawierający zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający tożsamość lub status prawny.

§ 10

Abonent jest zobowiązany umożliwić pracownikom ADEX sprawdzenie stanu technicznego urządzeń abonenckich zainstalowanych w jego lokalu.

§ 11

Abonent zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić ADEX o występujących nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Usługi dostępu do sieci teleinformatycznej oraz, jeżeli jest to konieczne dla usunięcia usterek, zapewnić dostęp do jego lokalu. Wszelkich zmian, konserwacji oraz usuwania uszkodzeń dokonuje pracownik ADEX lub inna upoważniona przez ADEX osoba.  ADEX-NET ma prawo obciążyć Abonenta kosztami naprawy w przypadku stwierdzenia, że uszkodzenie powstało na skutek:

 1. Nieprawidłowej konfiguracji systemu operacyjnego używanego przez Abonenta.
 2. Świadomego zniszczenia.
 3. Samowolnej naprawy dokonanej przez Abonenta.
 4. Uszkodzeń mechanicznych, które nie mogły powstać w trakcie prawidłowej eksploatacji.

§ 12

Umowa może być zmieniona, po uzgodnieniu przez Strony, w formie pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.  ADEX zastrzega sobie prawo do odmowy przeniesienia miejsca dotychczasowej instalacji usługi dostępu do sieci teleinformatycznej, o ile w nowym miejscu takowa usługa nie jest realizowana.

§ 13

Umowa może być rozwiązana przez Abonenta za 30-dniowym okresem wypowiedzenia - przez pisemne oświadczenie złożone bezpośrednio w ADEX ze skutkiem natychmiastowym - jeżeli z przyczyn leżących po stronie ADEX, Abonent nie mógł korzystać z Usługi dostępu do sieci teleinformatycznej w sposób ciągły przez okres 30 dni. W każdym przypadku zastosowanie mają inne dodatkowe warunki określone w umowie z Abonentem. Umowa może być rozwiązana przez ADEX bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania przez Abonenta postanowień Umowy lub naruszenia Regulaminu, a w szczególności:

 1. Nie regulowania opłat na rzecz ADEX.
 2. Prób nielegalnego wejścia do zasobów informacyjnych, będących w posiadaniu innych osób.
 3. Udostępniania przez Abonenta za pośrednictwem swojego komputera bądź innych urządzeń usługi dostępu do sieci teleinformatycznej innym osobom lub urządzeniom w celu ominięcia opłat abonamentowych.
  W takim przypadku ADEX będzie dochodzić odszkodowania z całą surowością prawa. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, ADEX wysyła listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wezwanie do określonego zachowania w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, ADEX ma prawo tymczasowo zwiesić świadczenie Usługi dostępu do sieci teleinformatycznej. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust.3, ADEX może rozwiązać Umowę. 

§ 14

Umowa wygasa w przypadku zaprzestaniem świadczenia usług dostępu do sieci teleinformatycznej przez ADEX.

Rozdział III - Ograniczenia

§ 15

Niedopuszczalne jest umieszczanie na serwerze następujących materiałów:

 1. Treści wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, religijnej itp., oraz propagujących przemoc.
 2. Treści i/lub ilustracji mogących zostać uznanych za krypto reklamę oraz reklamę negatywną.
 3. Materiałów pornograficznych lub erotycznych dowolnego rodzaju.
 4. Tworzenie stron dostępnych jedynie dla grup użytkowników (zabezpieczonych hasłem).
 5. Użycie strony/katalogu w usłudze dostępu do sieci teleinformatycznej jako miejsca składowania materiałów lub jako wyłącznego wywołania (odnośnika) do serwisu umieszczonego na innym serwerze.
 6. Zamieszczanie na stronach WWW materiałów objętych ochroną z tytułu prawa a nie stanowiących bezpośredniej własności użytkownika.
 7. Tworzenie i zamieszczanie stron zawierających linki do materiałów kolidujących z obowiązującymi normami prawnymi lub obyczajowymi.
 8. Naruszanie reguł obowiązujących w sieci Internet dla promocji własnej strony WWW znajdującej się w serwisie ADEX-NET.
 9. Materiałów (programów, linków, opisów etc.) dotyczących działań powodujących utratę lub nielegalne wejście w posiadanie danych (np. hacking, phreaking, cracking, materiały dot. pisania wirusów komputerowych).
 10. Ofert towarów i usług niezgodnych z prawem (np. dotyczących narkotyków, prostytucji, piramidek finansowych, "łańcuszków szczęścia").

Rozdział IV - Odpowiedzialność

§ 16

ADEX ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 17

ADEX nie gwarantuje przepustowości transmisji do zasobów internetowych oraz bezpieczeństwa przekazu informacji.

§ 18

ADEX nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Treści przekazywane podczas korzystania przez Abonenta z Usługi dostępu do sieci teleinformatycznej.
 2. Zabezpieczenie danych i oprogramowania komputera Abonenta, podłączonego do sieci, przed ingerencję osób trzecich.
 3. Brak zasilania w pionach administracyjnych budynków powodujący nie funkcjonowanie niektórych urządzeń obsługi sieci.

Rozdział V - Opłaty

§ 19

Abonent zobowiązany jest do uiszczania opłat za Usługę dostępu do sieci teleinformatycznej na dobro firmy ADEX do 15 każdego miesiąca z góry, poczynając od miesiąca w którym doprowadzony zostanie sygnał do lokalu, a kończąc na dniu rozwiązania umowy. Wysokość opłat określa Cennik. ADEX może wprowadzać zmiany co do wysokość opłaty abonamentowej, co nie stanowi zmiany umowy . Opłata ulega zmianie począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po informacji firmy ADEX o dokonanej zmianie, przekazanej w formie pisemnego zawiadomienia. W przypadku nieterminowej opłaty, ADEX będzie blokował dostęp do sieci Internet do czasu wpłaty/wyjaśnienia. Za dzień zapłaty uważa się datę stempla na dowodzie wpłaty zgodnie z "Formularzem opłat abonamentowych"  W przypadku, gdy opłaty nie zostały uregulowane w całości, podstawę naliczenia odsetek stanowią kwoty uiszczone po terminie zapłaty. Kwota należnych odsetek i podstawa ich naliczania wykazywana będzie odrębnym dokumentem finansowym (nota odsetkowa), przesyłanym do abonenta listem zwykłym.

Rozdział VI - Reklamacje

§ 20

Abonent może składać reklamację z tytułu nie wykonywania, nienależytego wykonania Usługi dostępu do sieci teleinformatycznej lub wadliwego jej roliczenia.

§ 21

Reklamacje powinny być zgłaszane bezpośrednio do ADEX za pomocą ogólnie dostępnych numerów telefonów, bądź osobiście w siedzibie firmy. Reklamacje dotyczące przerw w świadczeniu Usługi dostępu do sieci teleinformatycznej powinny być wnoszone w momencie stwierdzenia przez Abonenta występowania takiej przerwy.  Reklamacje dotyczące płatności muszą być wniesione w ciągu 30 dni, licząc od terminu płatności określonego w "Książeczce opłat abonamentowych".

Reklamacja powinna zawierać dane:

 1. Abonenta, to jest: imię i nazwisko lub nazwę, adres.
 2. Opis przedmiotu reklamacji. Za datę wniesienia reklamacji w formie pisemnej przyjmuje się datę wpływu reklamacji do ADEXW przypadku zgłoszenia reklamacji przez telefon lub osobiście w siedzibie ADEX, pracownik ADEX przyjmujący reklamację jest zobowiązany i sporządzić protokół przyjęcia reklamacji.

§ 22

ADEX rozpatruje reklamację w ciągu 3 dni. Na życzenie reklamującego odpowiedź na reklamację jest przesyłana na jego adres przesyłką poleconą. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną po udzieleniu odpowiedzi reklamującemu.

§ 23

W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej wysokości opłat, ADEX koryguje różnicę w najbliższych opłatach abonamentowych.

§ 24

Za przerwy w świadczeniu Usługi dostępu do sieci teleinformatycznej, Abonent może uzyskać zwrot części miesięcznej opłaty abonamentowej o ile czas przerwy przekracza jednorazowo 7 dni od chwili zgłoszenia. ADEX nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w świadczeniu usługi dostępu do sieci teleinformatycznej.

 Rozdział VII - Postanowienia przejściowe i końcowe.

§ 25

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 26

Żadna ze Stron Umowy nie przeniesie jakichkolwiek praw lub obowiązków, wynikających z Umowy, na osobę trzecią, bez uprzedniego uzyskania zgody drugiej Strony, wyrażonej w formie pisemnej.

§ 27

Abonent jest zobowiązany do poinformowania ADEX o każdorazowej zmianie swoich danych zawartych w Umowie, wszczęciu wobec niego postępowań upadłościowych oraz innych postępowań sądowych mogących mieć wpływ na Umowę, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian lub wszczęcia postępowań.

§ 28

Regulamin wchodzi w życie z ogłoszenia i obowiązuje do dnia zakończenia okresu świadczenia usługi dostępu do sieci teleinformatycznej.

UWAGA:

 1. Podłączenie drugiego komputera w lokalu abonenta, 50% stawki podstawowej.
 2. Przeniesienie łącza w inną lokalizację, według realnie zużytych materiałów lecz nie więcej niż 50% stawki podstawowej (dotyczy wyłącznie budynków).

ADEX Pisz

„Adex-Pisz” - BANK WMBS konto nr: 93 9364 0000 2002 0031 8509 0001

Prosimy o dokonywanie wpłat na podany numer konta.

Back to top